Regulamin sklepu

Strona internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.acl-meble.pl zwany dalej e-sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie jest Łukasz Cebula, zamieszkały Gaboń 55, 33-388 Gołkowice (zwany dalej: Sprzedawcą), NIP: 734 326 33 46; REGON:383097669.

3. Kupujący może składać reklamację na adres: aclmebleglamour@gmail.com, natomiast zwrot towaru powinien nastąpić na adres: ACŁ Łukasz Cebula, Gołkowice Górne 271, 33-388 Gołkowice.

4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.

5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity-Dz.U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania z e-sklepu oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.

Zasady korzystania z e-sklepu

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z e-sklepu jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron e-sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. ACŁ Meble Glamour może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)  podał w trakcie rejestracji w e-sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem e-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ACŁ Meble Glamour za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię firmy

5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ACŁ Meble Glamour.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu.

7. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.

8. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia.

9. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć jednorazowe zamówienie bez rejestracji albo dokonać rejestracji użytkownika e-sklepu. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.”O ochronie danych osobowych tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)”. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.

10. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji e-mail z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.

11. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

12. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ACŁ Łukasz Cebula umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.

Cena i warunki zapłaty

1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.

2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.

3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu i za pobraniem. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat: 62 8805 0009 0048 7641 2000 0010 

4. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny,  za pobraniem, przelew elektroniczny.

5. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.

6. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego. Prosimy o zadeklarowanie w momencie dokonywania zakupu, czy towar nabywany jest przez osobę fizyczną czy podatnika VAT i dokonanie wyboru dowodu zakupu, jaki ostatecznie ma zostać wystawiony.

7. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego złożonym w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 3 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą).

Warunki realizacji oraz dostawy zamówienia

1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty za pobraniem od daty złożenia zamówienia.

2. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji parametrów zamówienia po jego uprzedniej akceptacji.

3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską bądź inną firmę przewozową.

4. Czas realizacji zamówienia średnio nie przekracza 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia na poszczególne produkty.

5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności. Przy wyborze sposobu płatności przelewem elektronicznym, czas realizacji liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Brak zapłaty w terminie 3 dni przy płatności przelewem, skutkuje anulowaniem zamówienia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego.

7. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia – miejsce spełnienia świadczenia.

8. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do soboty w godzinach odpowiednich dla działania poszczególnej firmy kurierskiej lub indywidualnym  uzgodnieniu z klientem. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Kupującym drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru przez kuriera na godzinę określoną przez Kupującego w zamówieniu.

9. Kurier bądź inny przewoźnik jest zobowiązany wyładować z samochodu wszystkie przesyłki. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia mebla.

10. W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.

11. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zrezygnowania z zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy zostały podjęte prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami logistycznymi związanymi z pracami logistycznymi.

12. Klient nie może zrezygnować z zamówienia w sytuacji, gdy przesyłka została wysłana i towar jest w drodze. W przypadku nie odebrania przesyłki potwierdzonego zamówienia, które zostało wysłane zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy zgodnie z cennikiem przewoźnika.

13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.

14. Wszystkie meble oferowane na stronach sklepu internetowego wysyłane są w paczkach, a przesyłki wielkogabarytowe często dodatkowo na paletach.

Koszt dostawy

1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

2. Określenie indywidualnego kosztu dostawy może być uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki, a także odległości miejsca dostawy i sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości – przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

4. Podany koszt dostawy dotyczy realizacji zamówień na terenie Polski.

Reklamacje dotyczące towarów

1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.

3. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego samodzielnego montażu przez Kupującego nie podlegają reklamacji. Dodatkowo wszystkie uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku użytkowania nie podlegają gwarancji. Lustra i meble zrobione ze szkła nie podlegają gwarancji z uwagi na ich cechę kruchości. Reklamacja tych szklanych produktów możliwa jest tylko i wyłącznie w tym samym dniu otrzymania dostawy.

4. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza reklamacji należy odesłać go zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej lub e-mail.

5. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: ACŁ Łukasz Cebula, Gaboń 55 33-388 Gołkowice

6. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają w przypadku rękojmi po upływie terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

10. Uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania.

11. Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nieuszkodzony, wstępnie sprawdzany przez producenta a następnie dokładnie przed wysyłką przez osoby przygotowujące paczkę.

12. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie, bądź jego część jako element reklamacji po wcześniejszym skonsultowaniu to ze sprzedawcą.
Do przesyłki należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz wypełniony formularz reklamacji.

13. Po spakowaniu towaru wraz z wypełnionymi drukami i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę (drogą mailową), aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru.

14. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.

15. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

16. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.

17. Z uwagi na ręczne profilowanie, polerowanie i kształtowanie stali i szkła mogą występować nielinearne różnice co do kształtu formy poszczególnych elementów i części mebla. Delikatne łączenia, ubytki są wynikiem ręcznego procesu obróbki stali  lub szkła i nieuniknionym jego elementem. Ręczna obróbka cechuje się niepowtarzalnością każdego elementu mebla.

Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Kupujący może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem ( Kupujący otrzyma tylko zwrot pieniędzy za kupiony przedmiot- bez kosztów wysyłki).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8. Kupujący może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Bierze on całkowitą odpowiedzialność za zwracany towar. Adres wysyłki: ACŁ Łukasz Cebula, Gołkowice Górne 271, 33-388 Gołkowice. Sklep ACŁ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone rzeczy, które zostały wysłane na nasz adres. W takim przypadku nie zwracamy pieniędzy kupującemu. Może on wówczas dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej, za pomocą której został wysłany zwracany towar.

10. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

Poufność danych osobowych

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

3. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.

Koszyk
Scroll to Top